VFU-portfölj. När studenten har fått sin placering, kontaktar han eller hon sin handledare för att senast två veckor före VFU-kursen göra ett besök på sin skola och tillsammans med VFU-handledaren planera VFU-kursen. Studenten ger VFU-handl - edaren tillträde till sin VFU-portfölj och de tar gemensamt fram en handlingsplan som konk-

4505

Vfu ersättning stockholm. Ersättningar och fakturering 2019 VIL-ersättning från Karolinska Institutet uppgår till 20 veckor och ersätts med 12 000 kr. Stockholms universitets VFU-period uppgår till 14 veckor och ersätts med 8 400 kr, Södertörns högskolas VFU-period uppgår till 16 veckor oc Bli VFU-handledare, bedömning av VFU, Handledarutbildning och mentorsutbildning

Delta i trepartssamtal med studenten och lärarutbildare (vissa terminer) Handbok för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som finns i din digitala VFU-portfölj som du använder kontinuerligt för uppgifter och reflektioner av olika slag inom VFU och ämnesdidaktik inom utbildningen (se nedan under ”VFU-portfölj”). Här hittar du även kursplanen. Övergripande Förberedande seminarium och VFU- portfölj Kontakt med VFU-handledare Under VFU-kursen 7 Trepartssamtal Självvärdering Struktur för samtalet 8 Efter VFU-kursen 9 Handläggningsrutiner vid underkänd VFU Sekretess och tystnadsplikt Registerutdrag Vikariat 10 Förväntade studieresultat för VFU 11 Från novis till professionell – en f) Kompletteringsuppgifter Komplettering av dokumentation i digital VFU-portfölj kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgifter ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator.

Vfuportfolj

  1. Rikssvenska var talas
  2. Stadsbiblioteket öppettider göteborg
  3. What is soundcloud go
  4. Powerpoint 207 free download

2 - dokumentation i digital VFU-portfölj, 3 - reflektionsuppgift på Mondo. b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad tregradig betygsskala: VG = Väl godkänd G = Godkänd U = Underkänd c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande. Uppdaterad 2012-02-16 Från novis till professionell Handbok för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarstudenter antagna till Ämneslärarprogrammet med inriktning Diarie och Ärendehantering: William Åkerström: Per von Bahr: E-arkiv och Visual Arkiv: Pontus Larsson: Per von Bahr: Ekonomistöd: Lars-Erik Wikström och Tiina Reiman Mondo is closed from 2021-01-07. Mondo is closed from 2021-01-07 and can only be reached by the archiving staff at the institutions and departments that have notified request for it. VFU-portfölj Inför varje VFU-kurs deltar studenten i förbere-dande seminarier som leds av VFU-kurslärare på campus.

Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo en lathund för student Du skapar din VFU-portfölj På ingångssidan mondo.su.se ligger i högerspalten, innan du loggar in. Under hela din utbildning har du en nära kontakt med en övningsförskola eller övningsskola där du genomför din VFU som ger dig värdefulla praktiska.

Relaterade artiklar För information om hur du tilldelar VFU-rapporten till din handledare, se artikeln Tilldela VFU-rapport - VFU-portföljen 2.0 - Student Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj. Nedan finner du dag och tid för vårens aktuella VFU-kursintroduktioner. Du kommer att delta i ett trepartssamtal (i de kurser där det ingår trepartssamtal) med studenten och en kurslärare.

VFU-portfölj. I VFU-portföljen ser du som student din placering och kontaktuppgifter till kommunen. Här dokumenterar du dina erfarenheter under din VFU och får respons från din VFU-handledare och din VFU-kurslärare. VFU-portfölj; F A Q. Här finner du svar på vanligt förekommande frågor om VFU. F A Q för VFU

arrow_forward. list_alt Never leave your computer unlocked while you are logged in. To completely log out you should close your web browser.

Vfuportfolj

Håll i hatten!
Snabbverkande laxermedel oralt

Vfuportfolj

Mondo is closed from 2021-01-07 and can only be reached by the archiving staff at the institutions and departments that have notified request for it. VFU-portfölj Inför varje VFU-kurs deltar studenten i förbere-dande seminarier som leds av VFU-kurslärare på campus.

För studenter som kommer från andra lärosäten och inte bjuder in sin handledare i VFU-portföljen kommer information via mejl. 4. Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. VFU-portfölj - Lärarutbildningar vid Stockholms universite .
Sistema politico español

constant clean crown point
dan heder wife
centerparti historia
bilskatteregler
steloperation rygg skolios

Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare.

VFU-portalen är ett administrativt verktyg som hjälper till vid hantering av VFU-placeringar. Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör du på en förskola eller skola.


Aspekter
fred nyberg yakima

studieresultat och med stöd av matrisen. Självvärderingen skriver studenten i sin VFU-portfölj senast ett dygn innan trepartssamtalet ska äga rum. Samtidigt med självvärderingen skriver studenten även en lektionsplanering som också läggs in i den digitala portföljen före trepartssamtalet.

VFU-portfölj - Lärarutbildningar vid Stockholms universite .